Karolína Chovancová

Bakalářská práce

Hodnocení regionálních disparit a regionální politiky ve Francii

Evaluation of Regional Disparities and Regional Policy in France
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením regionálních disparit a regionální politiky ve Francii. První část popisuje teoretická východiska regionálních disparit a regionální politiky. Druhá část se zabývá socioekonomickou analýzou a regionální strukturou Francie. V poslední části jsou porovnány regionální disparity a zhodnocena regionální politika ve Francii. Cílem práce bylo identifikovat a porovnat …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the evaluation of regional disparities and regional policy in France. The first part describes the theoretical basis of regional disparities and regional policy. The second part deals with the socio-economic analysis and the regional structure of France. The last part compares regional differences and evaluates regional policy in France.The aim of the thesis was to identify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Eva Poledníková
  • Oponent: Bohdan Vahalík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava