Theses 

Hodnocení měnové unie Bruneje a Singapuru použitím teorie optimální měnové oblasti – Joannis Pavelka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Joannis Pavelka

Diplomová práce

Hodnocení měnové unie Bruneje a Singapuru použitím teorie optimální měnové oblasti

Assessment of the Monetary Union of Brunei and Singapore Using the Theory of Optimum Currency Area

Anotace: Cílem této diplomové práce je posoudit, zda je možné zhodnotit fungování Měnové unie Bruneje a Singapuru prostřednictvím teorie optimální měnové oblasti, a zda je možné vypočítat hodnoty indexu OCA pro tuto unii na základě původní rovnice indexu od Bayoumiho a Eichengreena. Tato práce popisuje jednotlivé stupně integrace, dále se zaměřuje na měnovou unii, její charakteristiku a výhody a nevýhody, které plynou ze setrvání v tomto integračním stupni. Dále je charakterizována teorie optimální měnové oblasti a jednotlivá její kritéria. V této práci je také uveden také popis samotné Měnové unie Bruneje a Singapuru. Pomocí regresní analýzy je odhadnuta rovnice indexu OCA pro tuto unii. Tato odhadnutá rovnice je podrobena statistické verifikaci. Odhadnutá rovnice spolu s proměnnými však není statisticky významná a nelze tak vypočíst index OCA, jelikož v Měnové unii Bruneje a Singapuru existují dvě národní měny, které jsou na sebe navázány v režimu měnového výboru.

Abstract: The aim of this thesis is to assess, if it’s possible to evaluate the functioning of Monetary Union of Brunei and Singapore through the theory of Optimum currency area, and if it’s possible to calculate the value of OCA index for this union, which is based on the original equation from Bayoumi and Eichengreen. This thesis describes the various stages of integration, focus on monetary union and its characteristics, and describes advantages and disadvantages that arise from remaining in this integration stage. In this thesis is also characterized the theory of optimum currency area and its criteria. Thesis is presenting the description of Monetary union of Brunei and Singapore. The OCA index is estimated by using regression analysis. This estimated equation is subjected to statistical verification. The estimated equation along with variables wasn’t statistically significant and thus wasn’t possible to calculate the OCA index for the Monetary union of Brunei and Singapore, because there are two national currencies that are linked to one another in a currency board regime.

Klíčová slova: Měna, Měnová unie, Měnová integrace, Brunej, Singapur, Teorie optimální měnové oblasti, Index optimální měnové oblasti, Měnový výbor

Keywords: Currency, Monetary Union, Monetary Integration, Brunei, Singapore, Theory of Optimum Currency Area, Index of Optimum Currency Area, Currency Board

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Zuzana Kučerová
  • Oponent: Rudolf Macek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 00:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz