Jana Spáčilová

Bakalářská práce

Možnosti termického zpracování komunálního odpadu

Thermal Utilization of Waste
Anotace:
V bakalářské práci jsou uvedeny metody termického využití komunálního odpadu, jak se s komunálním odpadem nakládá na území ČR a výběrem nejvhodnější metody termického zpracování pro komunální odpad. Cílem bakalářské práce je navrhnout optimální metodu termického zpracování komunálního odpadu. Na základě vhodnosti různých metod termického zpracování pro komunální odpad jsem se rozhodla pro spalování …více
Abstract:
My Bachelor thesis presents the methods of thermic utilization of communal waste, the ways of communal waste management in the Czech Republic and the selection of the most suitable method of communal waste management. The aim of this thesis is to propose an optimal method of communal waste management. With regard to the suitability of different methods used for the communal waste management I´ve decided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Dagmar Juchelková
  • Oponent: Veronika Sassmanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Provoz energetických zařízení