Bc. Petra Nezvalová

Master's thesis

Programy prevence závislostního chování pro 2. stupeň základní školy

Prevention programmes of drug abuse behaviour at primary school
Abstract:
Cílem prevence je předcházet tomu, aby děti a mladí lidé zneužívali návykové látky včetně alkoholu a tabáku a podléhali jiným sociálně nežádoucím jevům. Pokud to není možné, posunout setkání s těmito látkami do pozdějších let, kdy se zvýší odolnost organismu a sníží rizika. Prevence je jednou z forem ovlivňování sociálně patologických jevů. Druhou formou je represe, která řeší důsledky. Rovnováha mezi …more
Abstract:
The prevention goal is to prevent children and young people from abusing addictive drugs, including alcohol and tobacco, to prevent them from yielding other socially undesirable phenomena: if this is impossible, to detain the encounter with these drugs until the years when the resistance of an individual’s organism increases and the risk of harm probability decreases. Prevention is a form of modifying …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2007
  • Supervisor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta