Theses 

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v k.ú. Sása za účelem vyhotovení podkladů pro projekční účely – Juliána Hanzelyová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Juliána Hanzelyová

Bakalářská práce

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v k.ú. Sása za účelem vyhotovení podkladů pro projekční účely

Planimetric and Altimetric Survey of Area of ​​Interest in C.D. Sása in Order to Produce Data for Projection Purposes

Anotace: Cílem této bakalářské práce je geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území v k. ú. Sása a vyhotovení mapového podkladu pro projekční účely. Byla provedená rekognoskace terénu a následně podrobné zaměření terénu metodou elektronické tachymetrie. Součástí podrobného zaměřování byla stabilizace, zaměření a výpočet měřičské sítě na podkladě globálních navigačních systémů tj. GNSS. Měření bylo zpracované geodetickým softwarem GROMA v.7.00 v třetí třídě přesnosti. Měření bylo provedeno v souřadnicovém systému S – JTSK a výškovém systému Bpv. Výsledkem práce je mapový originál v měřítku 1 : 500 včetně vrstevnic.

Abstract: The main objective of this bachelor thesis is a geodetic measuring of planimetry and altimetry in an area of interest in the cadastral territory Sása and creating map for design purposes. Reconnaissance of terrain was carried out, followed by precise measurement using the electronic tachymeter. Part of the precise measurement was the device stabilization, alignment and calculation of the metrical network on the basis of global navigation systems i.e. GNSS Measurements were processed by geodetic software GROMA v.7.00 in third grade of accuracy. Measurements were done in the S-JTSK coordinate system and in the Bpv vertical system. The result of this thesis is the original map at a scale of 1 : 500 including contour lines.

Klíčová slova: zaměření, polohopis, výškopis, elektronická tachymetrie, GNSS, mapový originál v měřítku 1, 500

Keywords: surveying, planimetry, altimetry, electronic tacheometry, GNSS, original map at a scale of 1, 500

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Markéta Michalusová
  • Oponent: Beáta Smolková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 6. 2018 05:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz