Theses 

Možnosti uplatnění všeobecné sestry v rámci prevence nádorových onemocnění – Bc. Kristýna DĚDIČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství

Bc. Kristýna DĚDIČOVÁ

Diplomová práce

Možnosti uplatnění všeobecné sestry v rámci prevence nádorových onemocnění

Alternatives of nurse's applications within prophylaxis of neoplastics diseases.

Anotace: Nádorová onemocnění jsou považována za jednu z nejčastějších příčin úmrtí na celém světě. Prevence nádorových onemocnění by měla být součástí života a péče o zdraví u každého člověka. Teoretická část práce se zabývá klasifikací jednotlivých druhů prevence, ve smyslu jejího rozdělení na primární, sekundární, terciální a kvartérní prevenci. Empirická část práce řeší dva cíle: Zjistit, jak je populace České republiky informována o prevenci nádorových onemocnění a zjistit, jakým způsobem všeobecné sestry poskytují informace o prevenci nádorových onemocnění. V diplomové práci byla použita kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumného šetření. Kvantitativní forma výzkumného šetření byla založena na průzkumu mínění vzorku populace České republiky týkajícího se informovanosti o prevenci nádorových onemocnění. V této části šetření byl použit dotazník vlastní konstrukce. Kvalitativní výzkum měl za cíl zjistit, jakým způsobem všeobecné sestry poskytují informace o prevenci nádorových onemocnění. Výsledky ukázaly, že většina sester se snaží poskytovat pacientům ucelené informace ať už samostatně nebo ve spolupráci s lékařem. Dále se prokázalo, že sestry za nejdůležitější formu edukace považují verbální komunikaci s pacientem, v jejímž rámci se snaží poskytovat pacientovi pokud možno komplexní informace. Z výzkumného šetření také vyplývá, že informovanost veřejnosti o nutnosti prevence onkologických onemocnění je poměrně vysoká, nicméně je zde ještě prostor ke zlepšení. Přínos této práce pro praxi je dán jejím výstupem, odborným článkem, který vychází z poznatků získaných výzkumným šeřením, které mohou být přínosem pro sestry, jiný zdravotnický personál a studenty zdravotních škol.

Abstract: Neoplastic diseases are considered as one of the most frequented reasons of death among the world population. A prophylaxis of these diseases should be a part of life of each one human. A theoretical part of this work deals with classification of particular types of prevention in the way of how to divide the prevention into primary, secondary, thertiary and quarteriary prevention. An empiric part of the work addresses two aims: To find how the Czech population is informed about the prevention of cancer diseases and to research how nurses advise their patients on the prophylaxis of those diseases. There was used a combination of a qualitative and a quantitative survey for the dissertation. The quantitative form of survey was based on an inquiry of sample of Czech Republic's population. This surge was aimed for finding out the knowledge about a prevention of cancer diseases among this population. There, in this part of th survey, was used an originally created questionnaire. The qualitative survey aimed for founding out how nurses provide the information about a prophylaxis of neoplastic diseases. Results of this inquiry have displayed that the majority of nurses strive to provide their patients with the complex information, either on their own or in the collaboration with a physician. Next, there was proved that nurses consider the most important form of a patient's education is a verbal communication with the patient; under the terms of this kind of education is the patient provided by appropriate information. Results of the inquiry display among others that the public awareness of a neoplastic-diseases' prevention is relatively high, nonetheless, there is still a space for an improvement in this way. A contribution of this work is characterized through its output an article. The article involves a summary of knowledge which has been gained using survey of this work. These pieces of knowledge could get contributive for work of nurses, nursing and paramedical staff as well as for student of nurse schools.

Klíčová slova: prevence, ošetřovatelská péče, zdraví, nádorové onemocnění, životní styl, komunikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dita Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50903 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

DĚDIČOVÁ, Kristýna. Možnosti uplatnění všeobecné sestry v rámci prevence nádorových onemocnění. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 09:21, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz