Josef Kolodijčák

Diplomová práce

Přestavba křižovatky ulic Okružní - Fryštácká ve Zlíně

Reconstruction of Intersection Okružní Street and Fryštácká Street in Zlín
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem přestavby křižovatky ulic Okružní (III/49018) a Fryštácká (II/490) ve Zlíně na okružní křižovatku. Byly vypracovány 2 možné návrhy přestavby. Tyto návrhy mají za cíl usnadnit levé odbočení, zvýšení bezpečnosti a zajištění kapacity pro období 25 let. První část práce se zabývá provedeným dopravním průzkumem a jeho vyhodnocení, prognózou intenzity dopravy pro výhledové …více
Abstract:
This thesis focuses on reconstruction the intersection of the Okružní Street (III/49018) and Fryštácká Street (II/490) in Zlín to roundabout. Two possible suggestions were prepared. The goal of these suggestions is to make left turn easier, enhance security and guarantee capacity for 25 years. First part of the thesis focuses on carried out traffic research and it’s evaluation, prognosis of traffic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2016
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová
  • Oponent: Petr Macejka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby