Kateřina Slaninová

Disertační práce

Social Network Analysis with Focus on Behavioral Patterns

Social Network Analysis with Focus on Behavioral Patterns
Anotace:
Dizertaˇcn´ı pr´ace pojedn´av´a o anal´yze soci´aln´ıch s´ıt´ı, kter´a je zamˇeˇren´a na vzory chov´an´ı uˇzivatel˚u. Hlavn´ım c´ılem pr´ace je navrhnout novou metodologii pro anal´yzu chov´an´ı uˇzivatel˚u v syst´emech, kter´e zaznamen´avaj´ı aktivity uˇzivatel˚u ve formˇe log˚u. Z´amˇerem bylo nal´ezt skupiny uˇzivatel˚u s podobn´ym chov´an´ım v syst´emu a jejich jasn´a a pˇrehledn´a vizualizace …více
Abstract:
The doctoral thesis deals with social network analysis with the focus on users’ behavioural patterns. The main goal is to propose a new methodology for analysis of users’ behaviour in the systems, which store users’ activities into log files. The aim is to find user groups with similar behaviour and latent ties between them to clearly present their behaviour in the system. The proposed approach consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 10. 2013
  • Vedoucí: Václav Snášel
  • Oponent: Jaroslav Pokorný, Katarzyna Wegrzyn-Wolska, Ivan Zelinka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika