Petr JANÁK

Diplomová práce

Půjčka, výpůjčka, výprosa - srovnání úprav základních závazkových institutů soukromého práva

Muutum, commodatum, precarium - comparison adjustment of the basic institutions of civil law
Anotace:
Vymezení problematiky a základních pojmů (dle tématu práce) Ve své diplomové práci se budu zabývat problematikou základních institutů soukromého práva. Konkrétně půjčky, výpůjčky a výprosy. Rád bych zmínil historický vývoj, vysvětlím také teoretické pojmy, které napomohou k porozumění těchto fundamentálních institutů. Zaměřím se mino jiné na komparaci historické, stávající i budoucí úpravy z pohledu …více
Abstract:
Definition of basic concepts and issues (thematic work) In my thesis I will deal with issues of basic institutions of private law. Specifically mutuum, commodatum and precarium. I would like to mention the historical development, to explain the theoretical concepts which help to understand these fundamental institutions. Besides the other will focus on a comparison of historical, current and future …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÁK, Petr. Půjčka, výpůjčka, výprosa - srovnání úprav základních závazkových institutů soukromého práva. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo