Petr JANÁK

Master's thesis

Půjčka, výpůjčka, výprosa - srovnání úprav základních závazkových institutů soukromého práva

Muutum, commodatum, precarium - comparison adjustment of the basic institutions of civil law
Abstract:
Vymezení problematiky a základních pojmů (dle tématu práce) Ve své diplomové práci se budu zabývat problematikou základních institutů soukromého práva. Konkrétně půjčky, výpůjčky a výprosy. Rád bych zmínil historický vývoj, vysvětlím také teoretické pojmy, které napomohou k porozumění těchto fundamentálních institutů. Zaměřím se mino jiné na komparaci historické, stávající i budoucí úpravy z pohledu …more
Abstract:
Definition of basic concepts and issues (thematic work) In my thesis I will deal with issues of basic institutions of private law. Specifically mutuum, commodatum and precarium. I would like to mention the historical development, to explain the theoretical concepts which help to understand these fundamental institutions. Besides the other will focus on a comparison of historical, current and future …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANÁK, Petr. Půjčka, výpůjčka, výprosa - srovnání úprav základních závazkových institutů soukromého práva. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law