Jaromír Němec

Diplomová práce

Geometrický plán na opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, změnu hranic pozemku a vyznačení budovy.

Survey Sketch for Correction of Geometric and Positional Determination Real Estate, Change Boundaries of a Plot and Record of the Building
Anotace:
V diplomové práci je zpracován geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, změnu hranic pozemků a vyznačení obvodu budovy v katastrálním území Razová. V první části předkládané práce jsou shrnuty obecně závazné právní předpisy, které se týkají zpracovávání geometrických plánů. Druhá část práce obsahuje samotné vyhotovení geometrického plánu a záznamu podrobného měření …více
Abstract:
In submitted dissertation you become acquainted with geometric plan being related with correction of geometric & positional location of real estate. The plan reflects the change of land limits and marking of the estate periphery in Rázová cadastral area as well. The first part of dissertation is dedicated to obligatory regulations summary being in relation with geometric plans processing. The next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Pavel Černota
  • Oponent: Václav Šafář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava