Petr Keller

Diplomová práce

Magnetické vlastnosti typových konstrukčních materiálů - analýza magnetických vlastní oceli určité třídy

Magnetic properties of types construction materials - analyses of magnetic properties of steel of types grade
Anotace:
První část práce byla zaměřena na seznámení s obecnou strukturou látek, především pak ocelí. Dále jsou zde podrobně popsány jednotlivé způsoby žíhání. Druhá část práce byla věnována nelegovaným (uhlíkovým) ocelím a jejich rozdělení do jednotlivých tříd. V třetí části je pak popsáno rozdělení látek podle jejich magnetických vlastností na dia, para a feromagnetické. V této části jsou rovněž uvedeny některé …více
Abstract:
The first part of this work is focused on introducing with general material structure, especially steels. Next separate kinds of annealing are also described in this work. The second part was dedicated to unalloyed (carbonic) steels and their dividing to separated grades. In the third part is described dividing materials according to their magnetic properties on dia, para and ferromagnetic. In this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Martin Marek
  • Oponent: Zdeněk Hytka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava