Jiří Oškera

Bakalářská práce

Tvorba detailního digitálního modelu povrchu metodou pozemní fotogrammetrie

Creation of High Quality Digital Surface Model Using Terrestrial Photogrammetry
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou tvorby digitálního modelu terénu, vytvořeného z fotografických snímků s využitím pozemní fotogrammetrie. Bylo důležité vybrat vhodnou zájmovou oblast, která by svým povrchovým charakterem byla vhodná pro využití v této práci. Součástí práce je také sestavení vlastní aparatury pro pořizování dat. Praktická stránka této práce má dvě hlavní části. Pořízení dat v terénu …více
Abstract:
This thesis is focused on creation of digital terrain model which is generated from taken RGB photos using of terrestrial photogrammetry. It was important to choose a suitable area with optimal characteristics for applied method evaluation. A part of this thesis is also assembly of own photography system for image acquisition. Practical side of this thesis has two main parts, which are acquisition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Michal Kačmařík
  • Oponent: Kateřina Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava