Theses 

Vztahy Československa a Království Jugoslávie v letech 1935 - 1938 – Bc. Jana Páleníková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Páleníková

Master's thesis

Vztahy Československa a Království Jugoslávie v letech 1935 - 1938

Relations of the Czechoslovakia and the Kingdom of Yugoslavia in the Years 1935 - 1938

Abstract: Tato magisterská práce se zabývá československo-jugoslávskými politickými vztahy v období od června 1935, kdy se jugoslávským premiérem stal Milan Stojadinović, do přelomu září a října 1938. Úvod práce se věnuje stručnému popisu vývoje obou států do roku 1935 a charakteristice jejich hlavních zahraničněpolitických aktérů ve zkoumaném období. Jádrem práce je analýza politických zpráv a telegramů z československých vyslanectví. Přináší podrobný rozbor upadajícího spojenectví Československa a Jugoslávie v kontextu Malé dohody a mezinárodního vývoje. Závěr práce přibližuje pohled československé diplomatické reprezentace na slábnoucí vzájemné vazby a hodnotí vliv premiéra Stojadinoviće a jeho koncepce zahraniční politiky na daný stav.

Abstract: This master´s thesis deals with the Czechoslovak-Yugoslav political relations in the period from June 1935, when Milan Stojadinović became the Yugoslav Prime Minister, to late September and early October 1938. The introduction is devoted to a brief description of the development of both states until 1935 and to the characterization of their main foreign policy actors in the period under review. The core of the thesis is an analysis of political reports and telegrams from the Czechoslovak embassies. It provides a detailed analysis of declining alliance between Czechoslovakia and Yugoslavia in the context of the Little Entente and of the international development. The conclusion is dedicated to the attitude of the Czechoslovak diplomatic representation to declining alliance with Yugoslavia and evaluates the influence of the Prime Minister Stojadinović and of his foreign policy on the situation.

Keywords: Československo, Jugoslávie, československo-jugoslávské vztahy, meziválečné období, Malá dohoda, Beneš, Krofta, Girsa, Stojadinović, regent Pavel, Mnichovská dohoda, Czechoslovakia, Yugoslavia, Czechoslovak-Yugoslav relations, interwar period, Little Entente, Prince Paul of Yugoslavia, Munich Agreement

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2014
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 06:32, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz