Theses 

Sebepoškozování v období adolescence v kontextu životního příběhu – Bc. Pavla Burešová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavla Burešová, DiS.

Bakalářská práce

Sebepoškozování v období adolescence v kontextu životního příběhu

Self-harm in Adolescence in the Context of a Life Story

Anotace: Bakalářská diplomová práce se zabývá tématikou sebepoškozování v období adolescence v kontextu životního příběhu. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. První část teoretické práce pojednává o tématu sebepoškozování. Vymezuje a definuje pojem sebepoškozování a uvádí jeho souvislosti se suicidiem. Následně předkládá poznatky o prevalenci sebepoškozování, zabývá se psychologickými charakteristikami sebepoškozujících se jedinců, příčinami, motivy a funkcemi sebeubližování a věnuje se problematice sebepoškozování a vlivu sociálního prostředí. Druhá část je zaměřena na období adolescence, které vymezuje a uvádí jeho základní charakteristiku. Následně se věnuje vývojovým změnám a rizikovému chování v adolescenci. Empirická část práce obsahuje metodologický postup, analýzu a interpretaci životních příběhů osmi mladých lidí zpracovanou prostřednictvím narativní analýzy. Cílem práce je porozumět životnímu příběhu sebepoškozujících se jedinců.

Abstract: This Bachelor’s thesis deals with the theme of self-harm in adolescence in the context of a life story. The thesis is divided into a theoretical and empirical part. The first part of the theoretical work deals with the topic of self-harm. It defines the concept of self-harm and introduces its connection with suicide. Next it presents findings on the prevalence of self-harm, deals with the psychological characteristics of self-harming individuals, causes, motives and functions of self-harm and is dedicated to the issue of self-harm and the influence of the social environment. The second part of the theoretical work focuses on the period of adolescence, which defines and presents its basic characteristics. Subsequently it is devoted to developmental changes and risk behavior in adolescence. The empirical part of the thesis contains the methodology, analysis and interpretation of the life stories of eight young people processed through narrative analysis. The aim is to understand the life story of the self-harming individuals.

Klíčová slova: Sebepoškozující chování, sebepoškozování, sebepoškozující se jedinec, adolescence, dospívání, životní příběh, self-harm behavior, self-harm, self-harming individuals, life story

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ingrid Čejková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:01, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz