Viktor Konštiak

Bakalářská práce

Statická analýza lepenej lamelovej konštrukcie krovu

Statical analysis of roof from glued laminated timber
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá nosnou konštrukciou zastrešenia samostatne stojaceho stavebného objektu hotelu Bauer, využívaného ako rekreačné centrum. Cieľom je vytvorenie numerického modelu v programu SCIA Engineer na základe obdŕžanej projektové dokumentácie. Ďalej práca obsahuje návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov a vybraných spojov podľa aktuálnych platných noriem ČSN EN. Súčasťou práce je …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the supporting structure of the roofing of the detached building of the Hotel Bauer, used as a recreation center. The aim is to create a numerical model in the SCIA Engineer based on the received project documentation. Further thesis contains design and assessment of the main supporting elements and selected joints according to the current standards ČSN EN. Part of the …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Brožovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Konstrukce staveb