Mgr. Markéta Šamánková

Master's thesis

Prožitek jako cesta k výtvarnému vyjádření

Experience as a path to creative expression
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá rolí prožitku, jako prostředku zážitkové pedagogiky, jejíž snahou je zefektivnění výuky výtvarné výchovy a její zpřístupnění dětem mladšího školního věku. Zabývá se popisem pojmů prožitek, zážitek, zážitková pedagogika a jejich vlivem na osobnost žáka. V praktické části předkládá možné způsoby zařazení prožitku do výuky prostřednictvím vlastní tvůrčí činnosti žáků. Na základě …viac
Abstract:
Diploma thesis is dealing with the role of experience as a path of experiential learning. The main aim is to make teaching art more enjoyable and effective to primary school pupils. Experience, experiential learning and their influence on the personality of the pupil is described. The practical part presents possible ways to include experience in teaching through the creative activities of students …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training