Edina Faiglová

Bachelor's thesis

Firemní kultura včetně projektové studie

Corporate culture including project study
Abstract:
Anotace Bakalářská práce se zabývá analýzou firemní kultury státního podniku Česká pošta. Cílem této práce je návrh možných změn ve firemní kultuře za účelem jejího zlepšení. Z dostupných literárních a elektronických zdrojů se zabývám teoretickým vymezením firemní kultury a jejím vztahem k výkonnosti firmy. Dále se zabývám typologiemi firemní kultury, vlivy, které na ni působí a postupem zavádění změn …more
Abstract:
Annotation The main focus of this bachelor thesis is on analysis of the corporate culture of the Czech Post (state-owned enterprise). The objective of the thesis is a suggestion of possible changes in the corporate culture leading to its improvement. Based on the available literature and electronic sources, I pursue theoretical framework of the corporate culture and its relation to the company’s performance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Reader: Mgr. Daniela Červenclová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS