Tereza Zahálková

Diplomová práce

Výpočet a verifikace teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv

Calculation and Verification of Multi-component Mixtures Flash-point Temperature for Alternative Fuels
Anotace:
Jednu ze základních a stále otevřených úloh při charakterizaci fyzikálních, resp. fyzikálně-chemických jevů souvisejících s procesy požáru a výbuchu představuje kvantifikace teplot vzplanutí směsí. Tato diplomová práce se zabývá predikcí teplot vzplanutí binárních směsí alkoholů s využitím pro alternativní paliva a s aplikací v bezpečnosti. V teoretické části jsou uvedeny vybrané alkoholy a popsány …více
Abstract:
One of the fundamental and open tasks in the characterization of physical, or physico-chemical phenomena related to the fire and the explosion is quantification of the mixtures flash point temperatures. Presented diploma thesis deals with the prediction of the flash point temperatures of alcohols binary mixtures with the application for alternative fuels and in safety. In the theoretical part selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Skřínský
  • Oponent: Mária Skřínská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava