Bc. Petra Suchá

Diplomová práce

Život ve vybraném uzemí se zvláštním režimem (Vnímání rizika v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín)

Life in a special regime area (Risk perception in the Temelín Nuclear Power Plant Emergency Planning Zone)
Anotace:
Rizika jsou běžnou součástí života lidí. Jsou určitým hnacím motorem vývoje člověka. Je důležité naučit děti překonávat rizika a naučit je s nimi žít. Kromě běžných rizik se objevují ve stále větší míře také rizika celospolečenská a globální, která pramení především z nových technologií. Lze se naučit s těmito riziky žít? Lze se jim přizpůsobit? Děti jsou v tomto ohledu adaptabilnější a vstřícnější …více
Abstract:
Risks are a common part of people's lives. They are a certain driver of human development. It is important to teach children to overcome risks and to teach them to live with them. In addition to common risks, there are increasingly also societal and global risks, which stem mainly from new technologies. Is it possible to learn to live with these risks? Can they adapt? Children are more adaptable and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Těšitel, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS