Theses 

Náklady trestního řízení a jejich náhrada – Bc. Jan Sobota

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Public Policy / Public Administration

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Bc. Jan Sobota

Master's thesis

Náklady trestního řízení a jejich náhrada

Costs of the Criminal Proceedings and their Reimbursement

Abstract: Tato práce pojednává o nákladech trestního řízení, které nesou v jeho průběhu různé subjekty, a vymezení povinností jejich náhrady těmto subjektům. Jedná se o náklady, které označujeme jako tzv. zvláštní náklady trestního řízení, tak jak se o nich hovoří v hlavě osmé v ustanovení § 151 - § 156 trestního řádu. Práce je krom úvodu, který pojednává obecně o nákladech trestního řízení, rozvržena do dalších šesti kapitol; náklady odsouzeného vzniklé jednak s výkonem různých druhů trestu, např. domácího vězení či nepodmíněného trestu odnětí svobody, a jednak náklady spojené s výkonem vazby a dalších nákladů a jejich náhrady; náklady obhajoby, vymezení pojmů zvolený a ustanovený obhájce, nutná obhajoba, bezplatná obhajoba a další, vyúčtování dle advokátního tarifu a rozhodování o náhradě těchto nákladů; náklady svědka (tzv. svědečné), znalce (tzv. znalečné) a tlumočníka (tzv. tlumočné); náklady poškozeného vzniklé mu k uplatnění jeho práv, zejména práva na právní pomoc advokáta (zmocněnce) a práva k uplatnění náhrady škody, která mu byla způsobena trestným činem, vymezení pojmů a postavení poškozeného a oběti trestného činu a práva poškozeného na náhradu nákladů ze strany odsouzeného; náklady v rámci mezinárodní justiční spolupráce, které vznikají jednak při procesních úkonech a při předávání odsouzených k vykonání trestu do cizího státu a dalších nákladech; poslední kapitola je věnována praktické části, ve které jsou zhodnoceny poznatky z praxe.

Abstract: The present thesis deals with the expenses connected with criminal proceedings that are paid by the subjects involved in these proceedings and with the obligation to refund these expenses to these subjects. The expenses in question are the so-called special expenses connected with criminal proceedings as defined by Chapter 8, § 151 - § 156 of the Czech Criminal Law Code. The thesis consists, apart from the introduction, of six chapters: the expenses that the convicted person incurs by having to serve various types of sentences (e. g. being under house arrest or being imprisoned), expenses incurred while under arrest and others; expenses that the defendant pays for the counsel (the terms privately retained counsel, assigned counsel, mandatory defence counsel and free defence counsel are delineated; the question of how the lawyer’s fees are to be included in the accounting and refunded is also dealt with here); expenses for the witnesses, the expert witnesses and the interpreters; expenses incurred by the injured party when trying to assert their rights, especially the right to counsel and the right to compensation of the damage caused by the crime (the terms injured party and victim of a crime are defined here, the injured party’s right to receive a refund from the convicted person is also dealt with); expenses connected with internatinal judicial co-operation incurred during the proceedings themselves and in the process of transferring the convicted person to a foreign country to serve the sentence there and other such expenses; the last chapter deals with the practical application of the information gathered in the preceeding chapters.

Keywords: náklady trestního řízení, náhrada nákladů trestního řízení, náklady odsouzeného, náklady poškozeného, náklady obhajoby, zvolený obhájce, ustanovený obhájce, bezplatná obhajoba, právo na náhradu nákladů, znalečné, svědečné, tlumočné, mezinárodní justiční spolupráce, expenses incurred in criminal proceedings, refunding of expenses incurred in criminal proceedings, the convicted person’s expenses, the injured party’s expenses, the defendant’s expenses, privately retained counsel, assigned counsel, free defence counsel, right to the refund of expenses, expert witness’s fees, witness’s fees, interpreter’s fees, international judicial co-operation.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 20:32, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz