David Juřica

Bakalářská práce

Mobilní pásový dopravník

Mobile Belt Conveyor
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem mobilního pásového dopravníku pro přepravu kusového materiálu. Práce obsahuje základní definici dopravníků, druhy pohonů a stručný popis základních typů dopravníku. Dále tato práce obsahuje varianty možných konstrukčních řešení, vícekriteriální analýzu s vyhodnocením a zvolením optimální varianty, výpočtovou část, návrh pohonu a napínacího zařízení …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with design of mobile belt conveyor for transport piece of material. The introduction include primary definition conveyor, types of drivers and short description types of conveyor. And another part deals include two design proposals and then I made an optimum choice using value analysis. Next there deals include the basics functional calculation, proposal drive and tensioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Zdeněk Konečný
  • Oponent: Karel Lisník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Robotika