David Juřica

Bachelor's thesis

Mobilní pásový dopravník

Mobile Belt Conveyor
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem mobilního pásového dopravníku pro přepravu kusového materiálu. Práce obsahuje základní definici dopravníků, druhy pohonů a stručný popis základních typů dopravníku. Dále tato práce obsahuje varianty možných konstrukčních řešení, vícekriteriální analýzu s vyhodnocením a zvolením optimální varianty, výpočtovou část, návrh pohonu a napínacího zařízení …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with design of mobile belt conveyor for transport piece of material. The introduction include primary definition conveyor, types of drivers and short description types of conveyor. And another part deals include two design proposals and then I made an optimum choice using value analysis. Next there deals include the basics functional calculation, proposal drive and tensioning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Zdeněk Konečný
  • Reader: Karel Lisník

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava