Jaroslava VRBOVÁ

Bakalářská práce

Výchovné působení na mladistvé s protiprávním jednáním v průběhu trestního řízení v rámci činnosti Probační a mediační služby

The educational influence on the juvenile delinquents during the prosecution within the framework of the Probation and Mediation Service activities
Anotace:
Autorka se bude ve své bakalářské práci zabývat výchovným vlivem probačního řízení a jeho dopadem na osobnost mladistvých jedinců v průběhu trestního řízení a možnostmi zkvalitnění života mladistvých pachatelů protiprávního jednání prostřednictvím restorativních programů. V teoretické části budou zpracována témata vztahující se k dané problematice, zejména se bude jednat o možnosti výchovného působení …více
Abstract:
In her Bachelor Thesis, the author deals with the educational influence of probation proceedings and its impact on the personality of juveniles during the prosecution and with the possibilities of improving the quality of life of juvenile offenders through restorative programs. In the theoretical part, topics related to the issue are elaborated, especially the possibilities of educational and criminal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRBOVÁ, Jaroslava. Výchovné působení na mladistvé s protiprávním jednáním v průběhu trestního řízení v rámci činnosti Probační a mediační služby. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta