Barbora Machalová

Master's thesis

Smart city a ochrana obyvatelstva

Smart City and the Population Protection
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na Smart city a ochranu obyvatelstva, datované k přelomu roku 2017 a 2018. První část práce blíže charakterizuje případovou studii a ochranu obyvatelstva. Dále je objasněn pojem Smart city a s tím související Metodika konceptu Smart city. V další kapitole jsou popsány koncepty Smart city ve vybraných městech Evropy a České republiky. Navržení projektů ke zvýšení ochrany …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on Smart city and population protection, dated to the turn of 2017 and 2018. The first part of the thesis is characterized by a case study and protection of the population. The term is also clarified Smart city and with it related Methodology of the Smart city concept. The next chapter describes Smart city concepts in selected cities of Europe and the Czech Republic. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Vilém Adamec
  • Reader: František Kovářík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování