Jitka CHMELOVÁ

Bakalářská práce

Konfliktní situace ve vrstevnické skupině dětí staršího školního věku a jejich řešení s pomocí situačně preventivních metod.

Conflict situations in the peer group of school children and their solutions using situational preventive methods.
Anotace:
Práce se zabývá výzkumem řešení vrstevnických vztahů ve školním prostředí. Výzkumný vzorek tvoří žáci osmých a devátých tříd na základní škole. Cílem naší práce je popsat problematiku krizového chování žáků se zaměřením na záškoláctví a krádeže a najít možnosti řešení z pohledu členů skupiny a z pohledu pedagogů. Výzkum byl pojat kvalitativně s využitím metod pozorování nestrukturovaného a participačního …více
Abstract:
The work deals with research solutions peer relationships in the school environment. The research sample consists of pupils eighth and ninth grades in elementary school. The aim of our work is to describe the issue of the crisis pupil behavior, with a focus on truancy and theft, and to find possible solutions from the perspective of members of the group from the perspective of teachers. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 12. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHMELOVÁ, Jitka. Konfliktní situace ve vrstevnické skupině dětí staršího školního věku a jejich řešení s pomocí situačně preventivních metod.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta