Monika Hajná

Master's thesis

Metodika trávního osetí při zemědělské rekultivaci

Methods of grass sowing during agricultural reclamation
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Metodika travního osetí při zemědělské rekultivaci“ je vytvoření návrhu jednotlivých osevních postupů s aplikací při zemědělské rekultivaci. Všeobecně je popsaná zemědělská rekultivace a její fáze, rozdíl mezi rekultivací a sanací, volba způsobu a místa zemědělské rekultivace a legislativa spojená se zemědělskou rekultivací. V další kapitole je vyřešen návrh směsí zlepšující …viac
Abstract:
The subject of the thesis "Methodology of Grass Seeding in Agricultural Reclamation" is to create a proposal of different sowing procedures applicable in agricultural reclamation. The thesis generally describes the agricultural reclamation and its phases, the difference between reclamation and remediation, the choice of method and place of agricultural reclamation and legislation related to the issue …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedúci: Miroslav Seidl
  • Oponent: Tomáš Škaloud

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava