Romana Křištofová

Master's thesis

Orientace monetární politiky Bank of England

The Bank of England Monetary Policy Orientation
Abstract:
Diplomová práce je věnována otázce, zda se Bank of England a její monetární politika více podobá Evropské centrální bance nebo Federálnímu rezervnímu systému. Konkrétně její koncept a struktura a přijatá opatření v souvislosti s reakcí na finanční krizi 2008/2009 jsou zkoumána za použití historické a komparativní analýzy. Pro určení směru působení monetárně politických proměnných (míry inflace, úrokové …more
Abstract:
The diploma thesis is dedicated to the question if the Bank of England and its monetary policy is more similar to the European Central Bank or the Federal Reserve System. The historical and comparative analyses are used to find the differences between concepts, structures and monetary policy moves adopted in the reaction of the financial crisis in 2008/2009. The regression analysis, where time series …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Zuzana Kučerová
  • Reader: Lenka Janíčková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava