Theses 

Multirezistentní baktérie spojené s nemocniční péčí v nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. – Zuzana KRČMÁROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Zuzana KRČMÁROVÁ

Bakalářská práce

Multirezistentní baktérie spojené s nemocniční péčí v nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

Multidrug-resistant bacteria associated with hospital care in the hospital Jindrichuv Hradec, Inc.

Anotace: Pojem nozokomiální nákazy je historicky spojen s infekčním lékařstvím, s lékařskou mikrobiologií a také s rozvíjející se nemocniční epidemiologií a hygienou. Nozokomiální nákazy, nově infekce spojené se zdravotní péčí, jsou infekce vzniklé v příčinné souvislosti s poskytováním zdravotní péče.Etiologickým agens těchto nákaz jsou často tzv. nemocniční kmeny, mající vysokou rezistenci (to jest nejen schopnost přežívat nepříznivé podmínky zevního prostředí, ale i odolnost vůči antibiotikům a dezinfekčním prostředkům). Výskyt infekcí a kolonizací multirezistentními baktériemi roste po celém světě. Tyto organismy jsou endemické v mnoha zdravotnických zařízeních navzdory opatřením proti šíření těchto nákaz a řízené antibiotické terapii. Zvyšující se četnost multirezistentních baktérií představuje významnou hrozbu pro veřejné zdraví, prodlužuje dobu hospitalizace pacienta, zvyšuje ekonomické náklady a zvyšuje morbiditu i mortalitu. Základním zdrojem informací o míře rezistence je surveillance antibiotické rezistence, jejímž cílem je popis a identifikace aktuálních problémů a ovlivňování komplexních opatření i zvýšení obecné povědomosti o antibiotické rezistenci. Vývoj rezistence k antimikrobiálním látkám a hlavně četnost výskytu patogenních baktérií pak podmiňuje i terapii infekcí spojených se zdravotní péčí. Mezi nejčastější původce infekcí spojených se zdravotní péčí patří stafylokoky, enterobaktérie a pseudomonády, mohou to ale být všechny druhy známých mikroorganismů.V předkládáné bakalářské práci retrospektivně vyhodnocuji výskyt nejčastěji se vyskytujících multirezistentních baktérií v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. za období uplynulých 11 let, u vybraných druhů invazivních baktérií porovnávám lokální data s dostupnými daty českými a evropskými (EARS-Net) a pokouším se hodnotit trendy ve výskytu těchto baktérií.Vzestupný trend počtu rezistentních kmenů baktérií a jejich rychlého šíření, v jindřichohradecké nemocnici skokově nejvíce v posledních dvou letech, je v našich podmínkách pravděpodobně způsoben zejména nevyhovujícím prostorovým uspořádáním některých oddělení nemocnice, zvláště pak oddělení umístěných ve staré budově interny (v současné době před totální rekonstrukcí). Příčinou je jistě, a to i přes všechnu snahu pracoviště nemocniční epidemiologie a hygieny, které je v naší nemocnici součástí oddělení lékařské mikrobiologie, také ne vždy důsledné dodržování protiepidemických opatření, zejména pak hygieny rukou. Důležitou roli jistě hraje i někdy neuvážené empirické podání antibiotik.Naše zkušenosti s problematikou multirezistentních baktérií i výsledky této retrospektivní práce jsou ve shodě s četnými studiemi z České republiky i ze zahraničí, které poukazují na rostoucí výskyt a na stoupající klinický význam multirezistentních baktérií v celé Evropě i ve světě.Trendy rezistence v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. i přes snahu všech zúčastněných, zejména nemocničního týmu pro prevenci a kontrolu infekcí, v posledních letech zdařile kopírují vývoj v republice i v EU, tedy rezistence významně narůstá.

Abstract: A nosocomial infection is the notion historically associated with Infectious Medicine, microbiology, epidemiology and hygiene. Nosocomial infections or infections associated with medical care as they are called currently, are infections contracted by patients while under medical care. An etiological agent of these diseases are bacteria with high resistance that are able to survive in unfavorable conditions of an hospital environment and which are resistant against antibiotics and sanitation.The occurrence of infections and multi-resistant bacteria has been growing all over the world. These organisms are endemic in many hospitals in spite of all sanitation measures and antibiotic therapy. The rising occurrence of multi-resistant bacteria represents a serious threat to public health and prolongs the pacient´s hospitalization causing thus rising costs, higher morbidity and mortality.The main information source about the measure of resistance is the antibiotics resistance surveillance. Its goal is the description and the identification of current problems and influencing complex measures as well as improvement of general awareness about antibiotics resistance. The precondition for the successful infections therapy is the development of sensitivity to antimicrobial agents and frequency of occurrence of pathogenic bacteria.The most common cause of infections associated with medical care is staphylococcus, enterobacteria and pseudomonad, however, all known microorganism can cause infection.My bachelor´s thesis evaluates the occurrence of the most widespread multi-resistant bacteria in the Jindřichův Hradec Hospital a.s. in the last 11 years. In my thesis I compare data about chosen invasive bacteria from our hospital with other Czech and European data (EARS-Net) and I try to evaluate trends in occurrence of these bacteria.The trend of rising numbers of resistant bacteria and its fast spread in the hospital in Jindřichův Hradec in the last two years has probably been caused by unsatisfactory location of some wards, especially those in the old building of the Department of Internal Medicine (it´s being refurbished at the moment). The other cause could be, in spite of efforts undertaken by the Epidemiology and Hygiene Section which is the part of the Department of Microbiology, the negligence of anti-epidemic measures especially hands washing. An important role is sometimes played by the imprudent giving of antibiotic to patients.Our experience with the multi-resistant bacteria and the results of this thesis are identical with other studies from the Czech Republic and from abroad stressing the fact that the occurrence of multi-resistant bacteria in Europe and in the world has been rising.Resistance in the Jindřichův Hradec Hospital a.s., despite all efforts of staff and especially efforts of prevention and infection control team, is increasing and shows tendency similar to that of the Czech Republic generally and other countries of EU.

Klíčová slova: multirezistentní baktérie, rezistence, surveillance, antibiotika, nemocnice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Blanka Heinigeová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KRČMÁROVÁ, Zuzana. Multirezistentní baktérie spojené s nemocniční péčí v nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:30, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz