Bc. Lucie Kalášková

Diplomová práce

Hodnocení nemetrických znaků lidského obličeje na nestandardním 2D a 3D záznamu

Assessment of Non-metric Facial Traits from a Non-standard 2D and 3D Record
Anotace:
Lidský obličej hraje zásadní význam při identifikaci jedince. Rozvoj 3D záznamových technologií způsobuje postupné nahrazování 2D záznamu. A to se promítá i do pokroku ve forenzní antropologii. Následující práce se zabývá přehodnocováním již publikovaných nemetrických znaků a vytvořením katalogu nemetrických znaků na základě 3D modelů obličejů z databáze FIDENTIS vytvořenou členy týmu Laboratoře morfologie …více
Abstract:
Human face has crucial role in process of identification. Development of 3D analyzing technologies causing slow replacement of 2D record. It has shown at progress in forensic anthropology. This research concerns reassessment of published non-metrical facial traits and creates catalogue of non- metrical facial traits based on 3D models of faces from FIDENTIS database created by members of Laboratory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta