Martin Krupík

Bakalářská práce

Vláknově optické interferometry jako základ perimetrických systémů

Fiber Optic Interferometers as a Base Perimeter Systems
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá principem fungování vláknově optických interferometrů, vysvětlením základních pojmů spojených s interferometrií a podává obraz o využitelnosti Mach- Zehnderova interferometru jako perimetrického systému detekujícího vibrační odezvu. Práce obsahuje vše potřebné pro pochopení funkce vláknových interferometrů v teoretické části. Náplní práce je sestavení a otestování vláknově …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the principle of working fiber optic interferometer, explaining basic concepts associated with interferometry and gives a picture of the usability Mach- Zehnder interferometer as a perimeter system detects vibrations. Work includes everything you need to understand the function of fiber interferometer in the theoretical part. Content of work is construction and testing of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Jan Nedoma
  • Oponent: Ondřej Zbořil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava