Martin Stoklas

Bakalářská práce

Podrobné záznamy o volání a jejich statistické zpracování

Call Detail Records and their Statistical Processing
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je „Podrobné záznamy o volání a jejich statistické zpracování“. Tato práce se zabývá získáváním informací z telefonních záznamů, výpočtem parametrů Call centra a jeho dimenzováním. Zpracovány jsou ATECO a Asterisk CDR záznamy a z těchto záznamů jsou získávány důležité statistické údaje. Tyto informace mohou sloužit ke správnému rozvoji a rozhodování firmy. Mezi důležité …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is „Call Detail Records and their Statistical Processing“. This work deals with obtaining information from the call detail records and calculation parameters of Call center and its dimensioning. ATECO and Asterisk CDR records are processed and the important statistic data are collected from them. These data can be used for proper development and decision-making businesses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Pavel Krömer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika