Otto Dunička

Master's thesis

Deskový přehřívák páry u kotle na spalování KO s vysokými parametry páry

Steam Boiler Plate Superheater for Incineration of Municipal Waste with High Steam Parameters
Abstract:
V úvodu mé diplomové práce se krátce věnuji koncepci moderních kotlů, které slouží ke spalování komunálního odpadu. Ale stěžejní část úvodu tvoří příčiny vzniku chloridové koroze (vysokoteplotní koroze) a také možnosti jak působení chloridové koroze omezit na přijatelnou úroveň z hlediska životnosti zařízení. Ve druhé kapitole stanovuji procentní složení spalin a účinnost kotle nepřímou metodou, pro …more
Abstract:
The introduction of the thesis is briefly dedicated to conceprion of modern boilers, designed for incineration of municipal waste. The crucial part of the thesis deals with causes of formation of chloride corrosion (high temperature corrosion) and also techniques to reduce chloride corrosion to an acceptable level regarding longevity of the device. In the second chapter I determine composition percentage …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Ladislav Vilimec
  • Reader: Tomáš Pietrosz

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava