Theses 

Investor as Homo Oeconomicus or Human; What Deviates Financial Market Decisions from Rationality? – Robert Vacha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Robert Vacha

Bakalářská práce

Investor as Homo Oeconomicus or Human; What Deviates Financial Market Decisions from Rationality?

Investor jako Homo Oeconomicus nebo Human; Jaké jsou zdroje odchylek od racionality na finančních trzích?

Anotace: Tato práce se zabývá rozdíly mezi fenomény Homo Oeconomicus a Human a jejich přítomnost na finančních trzích. Dále se zaměřuje na odhalení rozdílů v chování v souladu s těmito fenomény mezi skupinami lidí zapojených do finančních trhů a těmi, kteří se do finančních trhů nezapojují. K tomu používáme experiment s hodnocením založeným na anchoring indexu. Pro účely výzkumu chování v souladu s prospektovou teorií, práce definuje nový index hodnocení lidského chování Human Index, na kterém vyvozuje závěry o těchto dvou skupinách. Výsledky neukazují na významný rozdíl ve sklonu k biasům a marginálnímu rozdílu v chování v souladu s prospektovou teorií, kde skupina, která se podílí na finančních trzích, odhaluje méně chování v souladu s touto teorií. Celkově nejsou zjištěny žádné pozoruhodné rozdíly v chování mezi oběma skupinami, tj. jak skupina lidí, kteří se podílejí na finančních trzích, tak i skupina, která se nepodílí, jsou na velmi podobných úrovních.

Abstract: The thesis deals with the differences among phenomena of Homo Oeconomicus and Human and their presence in the financial markets. Furthermore, it aims at revealing differences of behavior in alignment with the phenomena among groups of people involved and not involved in the financial markets. To do so we use an experiment with its assessment based on the Anchoring Index. For the purpose of the research of behavior in alignment with the Prospect theory, the thesis defines new index of assessment of human behavior the Human Index upon which it draws conclusions about the two groups. The results show no significant difference in propensity to bias and marginal difference in behavior in alignment with the prospect theory where the group involved in the financial markets reveals less Human behavior. Altogether, the findings are no remarkable difference in behavior among the two groups, i.e. both the group of people involved in the financial markets as well as those not involved are Human at very similar levels.

Klíčová slova: Očekávání, Finanční trhy, Kognitivní zkreslení, Behaviorální ekonomie, Rozhodování za risku

Keywords: Decision under risk, Behavioral Economics, Expectations, Perception Bias, Financial Markets

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Helena Chytilová
  • Oponent: Jaromír Prokop

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70151


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:45, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz