Ivana Zatloukalová

Bachelor's thesis

Komparace euroregionů na území České republiky v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce

Comparison of Selected Euroregions within the Czech Republic with a Focus on Czech-German Cross-Border Cooperation
Abstract:
Euroregion jsou považovány za regionální formy spolupráce, která se zpravidla uskutečňuje přes hranice evropských zemí. Euroregiony nemají ucelenou definici a fungují na principu dobrovolnosti. Na území ČR v současnosti existuje 13 euroregionů. Cílem bakalářské práce bylo představit a charakterizovat 5 euroregionů, které se nacházejí na česko-německém příhraničí. Jedná se o euroregion Nisa, euroregion …more
Abstract:
Euroregions are considered to be regional forms of cooperation, which usually take place across the borders of European countries. Euroregions do not have a comprehensive definition and operate on a voluntary basis. There are currently 13 Euroregions in the Czech Republic. The aim of the bachelor thesis was to introduce and characterize the 5 Euroregions, which are located on the Czech-German border …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Lukáš Melecký
  • Reader: Hynek Böhm

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava