Theses 

Strategie zvládání stresu u pacientů v substitučním programu léčby závislosti – Bc. Kateřina Horská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Horská

Bakalářská práce

Strategie zvládání stresu u pacientů v substitučním programu léčby závislosti

Coping strategies in patients in substitution treatment program of dependence

Anotace: Látková závislost a způsoby zpracování stresu spolu úzce souvisí, k relapsu dochází obvykle v zátěžové situaci. Zvládání stresu a řešení náročných situací představují jedno ze stěžejních témat terapie závislosti. Cílem práce je zjištění variability způsobů zvládání stresu a analýza tendencí k volbě konkrétních strategií zvládání u pacientů v substitučním programu léčby závislosti dle SVF78. Dle našich výsledků významně často využívají pacienti v substituční léčbě závislosti negativní strategie zvládání, inklinují zejména k únikové tendenci, rezignaci a sebeobviňování. Přednostně využívají též strategii vyhýbání se. Z pozitivních strategií zvládání stresu pacienti v substitučním programu léčby závislosti ve výrazně nižší míře využívají strategii kontroly situace a pozitivní sebeinstrukce, zároveň vykazují vyšší tendence k využívání strategií odklonu a náhradního uspokojení. S ohledem k využívání těchto strategií zvládání stresu jsme nepotvrdili efekt pohlaví. Za nezbytné však považujeme interpretovat zjištění ve vztahu k zvládání stresu nejen na základě míry využívání jednotlivých strategií a jejich vyšších kategorií, ale zejména na základě hlubšího porozumění konkrétním způsobům, jak pacienti v substituční léčbě na stresovou situaci reagují.

Abstract: Substance dependence and stress processing are closely related, a relapse usually occurs in a stress situation. Coping with stress and solving difficult situations represent one of the main topics of therapy. The aim of the thesis is to determine the variability of stress coping techniques and analyze the inclination of patients in dependence substitution treatment according to SVF78 to identify specific coping strategies. According to our results the patients in substitution treatment employ significantly more often negative coping strategies, in particular, incline to employ escape tendency, resignation and self-blame, and also prefer to employ avoidant strategy. Among the positive coping strategies the patients in substitution treatment employ significantly less the situation control strategy and positive self-instruction, and also have a higher tendency to use diversion strategy and compensatory satisfaction strategy. We have not confirmed the effect of gender with regard to the use of these coping strategies. However, we consider it necessary to interpret the findings in relation to coping with stress not only on the level of use of each strategy and its higher categories, but especially based on deeper understanding of specific ways in which the patients in substitution treatment respond to stress situations.

Klíčová slova: stres, strategie zvládání stresu, závislost, substituční léčba stress, coping strategies, substance abuse, dependence, substitution treatment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Koubek
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 10:18, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz