Theses 

HISTORIE PUBLIC RELATIONS AGENTUR V ČSSR/ČSFR/ČR 1968 - 2009 – Bc. Roman PAŘÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Bc. Roman PAŘÍK

Diplomová práce

HISTORIE PUBLIC RELATIONS AGENTUR V ČSSR/ČSFR/ČR 1968 - 2009

History of PR agencies in the CSSR/CSFR/CR in the years 1968-2009

Anotace: V 90. letech se v souvislosti s příchodem nové generace profesionálů bez dostatečné znalosti historie oboru objevil názor, že jednotlivé disciplíny marketingových komunikací vznikly až po roce 1989, a to ve spojení se založením prvních agentur. Při své lektorské činnosti zjišťuji, že se stejná domněnka u nové generace profesio-nálů v komunikační branži neustále opakuje. Píše se rok 2011 a máme více než 20 let po pádu komunismu v naší zemi. Tento fenomén neznalosti historie oboru jsem několikrát zmí-nil v ročníkových a také v bakalářské práci . Cílem je kvalitně zmapovat posledních 40 let v PR na našem území a zasadit vývoj v těchto letech do odpovídajícího celospolečenského rámce. Doposud totiž, jak je mi zná-mo, tento krok nikdo neučinil. Odborná literatura se věnuje spíše jednotlivých disciplínám v PR než historii samotného oboru. Je to logické, neboť odborné knihy nepodávají historic-ké ohlédnutí, ale zaměřují se spíše na aktuální stránku jednotlivých oborů a jejich využitel-nost v každodenní praxi. Diplomová práce je tedy rozdělena na období 20 let před a 20 let po roce 1989, pro-to je její struktura, na základě konzultací na KMK FMK UTB a po udělení souhlasu vedení katedry, odlišná než udává norma. Tato diplomová práce na téma ?Historie PR agentur v letech 1968 - 2009 v ČSSR, ČSFR a ČR? je prací badatelskou. Popisuje poskytované PR služby, situaci na trhu, vliv státu, před- a porevoluční situaci , talenty v branži, jejich vzdělávání atd.

Abstract: During the 1990s, a new generation of professionals started working which was not adequately equipped with the necessary knowledge of the field. In this period, an opinion aroused that the individual types of marketing communication originated after the year 1989 in connection with the founding of first agencies. During my lecturing activities, I am finding out that this perception continues to ex-ist among the members of the new generation of professionals working in communication. Now we are living in the year 2011 and communism regime has stopped existing more than 20 years ago in our country. However, this phenomenon continues to live on and I have mentioned it a number of times in my yearly and bachelor thesis. My goal is to map the 40-year history of PR in our country and present the devel-opment of the field in context with changes in the society. To this day ? according to my knowledge ? no one has done so. Specialized literature concentrates mainly on different types of PR and different PR concepts rather than the history of public relations as a whole. It is logical since specialized books do not offer historical links and context but rather provide the current up-to-date information on various issues, which then can be utilized in day-to-day operations. The graduation thesis is therefore divided into two parts: one covering 20 years prior to 1989 and the second 20 years after 1989. I have consulted this step and deviation from structural standards with the KMK FMK UTB as well as the leading members of the school who have given me approval. The topic of the graduation thesis is ?History of PR agencies in the period 1968 ? 2009 in the Czechoslovak Socialist Republic, Czech and Slovak Federal Republic and Czech Republic?. It describes offered PR services, situation in the market, the influence of the state before and after the revolution, talents in the field, their education etc.

Klíčová slova: Historie PR agentur, Rapid, Merkur, Made in Publicity, APRA, Asociace Public Relations Agentur, KoPR, Komora PR, fee, income fee, odměňování agentur, služby, talenti, motivace, atd.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
  • Identifikátor: 18592

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18592 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

PAŘÍK, Roman. HISTORIE PUBLIC RELATIONS AGENTUR V ČSSR/ČSFR/ČR 1968 - 2009. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:24, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz