Theses 

Přechod z daňové evidence na účetnictví podnikatelů – Jitka Štindlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Jitka Štindlová

Bachelor's thesis

Přechod z daňové evidence na účetnictví podnikatelů

Transition from the Tax Records to the Accounting for Entrepreneurs

Anotácia: Předmětem této bakalářské práce je popis přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatelů. Vymezení podmínek a postupu přechodu z daňové evidence na účetnictví a u podnikatele zabývajícího se stavební činností navrhnout postup přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatelů. V teoretické části byla vymezena kritéria podmínek a postupu přechodu z daňové evidence na účetnictví, byl sestaven průběh operací samostatně pro oblast účetní a pro oblast daňovou. Praktická část představuje aplikaci nabytých teoretických znalostí.

Abstract: The subject of this bachelor´s thesis is to describe the transition from tax records to the accounting for entrepreneurs. Definition of the conditions and procedure for the transition from tax records to the accounting and to suggest the transition from tax records to the business accounting to an entrepreneur dealing with construction work. In the theoretical part, the criteria define the terms and procedure for the transition from tax records to the accounting for entrepreneurs and also conduct of the operations was compiled for the accounting and tax respectively. The practical part is the application of the acquired theoretical knowledge.

Kľúčové slová: Účetnictví, daňová evidence, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, podnikatel, přechod z daňové evidence na účetnictví

Keywords: Accounting, tax records, law on accounting, income tax law, entrepreneur, transition from the Tax Records to the Accounting

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: Jana Hakalová
  • Oponent: Yvetta Pšenková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 08:30, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz