Bc. Jitka Neumannová

Master's thesis

Informální učení dospělých a Národní soustava kvalifikací jako možnost jeho uznávání

Informal Adult Learning and the National Qualifications Framework as thePossibility of his Recognition
Abstract:
Práce se zabývá oblastí informálního učení, jeho nejednotnou definicí a obtížnou identifikací. Zkoumá vývoj diskusí ohledně potřeby učit se po celý život na mezinárodní i národní úrovni. V práci je řešen vztah informálního učení k dalším dvěma složkám učebních činností, kterými jsou formální a neformální vzdělávání. Informální učení je zasazeno do konceptu celoživotního učení a vzdělávání dospělých …more
Abstract:
The paper deals with an area of informal learning, the inconsistent definition and difficult identification. It examines the development of discussions on the need for learning throughout life on the international and national levels. The paper dealt with the relationship of informal learning for the other two components of learning activities, which are formal and nonformal learning. Informal learning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta