Filip Adamec

Bakalářská práce

Stanovení a porovnání energetické bilance hydraulických systémů podle jejich uspořádání

Determination and Comparison of Energy Balance of Hydraulic Systems According to their Arrangement
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá energetickou bilancí hydraulických systémů. Úkolem bylo stanovit energetickou bilanci systémů, ve kterých jsou použity škrticí ventily, dvoucestné regulátory průtoku a třícestné regulátory průtoku. Do měřeného systému byly zvoleny jednotlivé hydraulické a měřící prvky, včetně snímačů tlaku, průtoku a teploty. Je popsán postup měření, při kterém byly použity přístroje Hydrotechnik …více
Abstract:
This bachelor thesis is about energetic balance of hydraulic systems. Main goal was to determine energetic balance of systems, which are using throttle valves, 2-way flow control valves and 3-way flow control valves. Hydraulic and measuring elements, including pressure, flow and temperature sensor, were chosen into the measured system. Hydrotechnik M5050 and M5060 were used to describe this measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Adam Bureček
  • Oponent: Kamil Fojtášek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení