Kristýna Znamenáčková

Bakalářská práce

Srovnání nahrávek Goldbergových variací v podání Glenna Goulda Glenn Gould jako interpret Goldbergových variací, srovnání nahrávek z let 1955 a 1981

Glenn Gould as the interpret of Goldberg Variations, comparison of the recordings from years 1955 and 1981

Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje dvěma nahrávkám Goldbergových variací,které za svoji interpretační kariéru nahrál kanadský klavírista Glenn Gould. Tytonahrávky srovnává a na základě srovnání vyvozuje závěry nejen o rozdílech mezinimi, ale i o směřování a tvůrčím vývoji interpreta v průběhu dvaceti šesti let kariéry.
Abstract:
This bachelor thesis deals with two recordings of The Goldberg Variations,which were both made by Glenn Gould, the canadian pianist. These recordings arebeing compared and the differences between them are percieved not only itselves,but also as a prove of the evolution and aiming of the interpret's pianistic style duringhis twentysixyearlong career.
 

Klíčová slova

Gould Glenn 1932-1982

Klíčová slova

Bach Johann Sebastian 1685-1750

Klíčová slova

srovnávací analýzy

Klíčová slova

1955

Klíčová slova

1981

Klíčová slova

hudební interpreti
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: František MALÝ
  • Oponent: Boris KRAJNÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 7. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Klavír