Ivana Reková

Diplomová práce

Analýza vlivu využití krajiny na odtokové poměry na povodích Bečvy a Bělé

Analysis of the Impact of Land Use on the Runoff Conditions at Becva and Bela Catchment
Anotace:
Hlavním cílem mé diplomové práce je analýza vlivu využití krajiny na odtokové poměry v povodích pomocí distribuovaného s-o modelu MIKE SHE. Území, na kterých budu analýzu provádět, jsou povodí Bečvy v Moravskoslezských Beskydech a Bělé v Jeseníkách. Moje práce začíná charakteristikou srážko-odtokového procesu a poté následuje výpis různých vlivů, které se na odtokových poměrech podílejí. Další velká …více
Abstract:
The main point of my thesis is analysis of uses influence of landscape for flow regime at river basin via help of distributed s-o model MIKE SHE. Area, where I will my analysis do, are at basin of Bečva at Moravskoslezské Beskydy and Bela in Jeseniky. My thesis started by characteristic of rainfall-runoff process and than there is listing of various influences, which are participated on them. Another …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Jan Unucka
  • Oponent: Iva Ponížilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava