Jindřich Štefek

Diplomová práce

Vyšetřování proudových polí při výtoku z trysky na rotující kotouč

Investigation of Flow Fields during Discharge from a Nozzle onto the Rotating Disc
Anotace:
Tato práce v oblasti mechaniky tekutin se zabývá numerickým modelováním proudění kolem rotujícího kotouče na základě praktického problému metalografického řezání vzorků. Abrazivní mokré řezání je nejvhodnější metodou materiálového řezání, při níž chladicí kapalina smáčí řezací kotouč, aby nedošlo k poškození vzorku teplem v důsledku tření. Práce je zaměřena na dva hlavní přístupy k modelování. První …více
Abstract:
This thesis within the area of fluid mechanics deals with the numerical modelling of the flow on a rotating disk based on the practical problem of materialographic cutting. Abrasive wet cutting is the most appropriate materialographic cutting method in which the cooling liquid flushes the wheel to avoid damaging the sample with frictional heat. The thesis is focused on two main approaches to the modelling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Sylva Drábková
  • Oponent: Jiří Friedecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika