Jorge Sánchez

Bakalářská práce

Čelisti: Mechanismy k vytvoření a uvolnění emocí strachu a úzkosti.

Jaws: Mechanisms for the creation and release of emotions of fear and anxiety.

Anotace:
Tato práce analyzuje vytváření a uvolňování emocí v napínavých a vzrušujících scénách za použití filmu Čelisti (Steven Spielberg, 1975) jako archetypálního vzoru k ilustrování mého tvrzení.Také se snaží o definování konceptů jako jsou emoce a strach a poskytuje náhled do psycho-psychologických mechanismů spojovaných se zpracováním emocí strachu.Autor navrhuje všeobecnou klasifikaci scén strachu, vysvětluje …více
Abstract:
This essay analyses how the emotions of anxiety and fear are created and released in suspense and thrilling scenes, using the film Jaws (Steven Spielberg, 1975) as an archetypal case to illustrate my thesis.It also endeavors to define concepts such as emotion and fear and to provide an insight into the basic psycho-physiologic mechanisms associated to processing emotions of fear.The author proposes …více
 

Klíčová slova

filmová skladba

Klíčová slova

filmová teorie

Klíčová slova

výrazové umělecké prostředky

Klíčová slova

filmové žánry

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

střihová skladba

Klíčová slova

analýza zvuku
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: Martin DOLENSKÝ
  • Oponent: Ivo TRAJKOV

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna