Bc. Miroslav Červeňák

Diplomová práce

Barvocit u pacientů s diabetickou retinopatií

Anotace:
Diabetická retinopatie patí mezi vážné komplikace, které mohou vyústit až v ireverzibilní ztrátu zraku. Práce podává ucelený pehled o etiopatogenezi tohoto onemocnní. Cílem výzkumné části práce bylo zjistit, jakým zpsobem barevné vidění ovlivuje počínající a stedně pokroilé stadium diabetické retinopatie. Autor vycházel z pesvdení, že zmny v barevném vnímání budou pímo úmrné zmnám v oblasti makuly …více
Abstract:
The Diabetic Retinopathy belongs to really late complication which can be till irreversible entire loss of sight. The Study reports general compendium about ethiopatology of disorder. Purpose of Study was discover how the color vision affected early and medium advanced stadium of Diabetic Retinopathy. Author suppose that changes in color vision will be proportionaly to changes in areas of macula. Under …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2006
  • Vedoucí: MUDr. Monika Synková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy