Jan Hájek

Bakalářská práce

Možnosti implementace řídicích algoritmů na mikrokontroléru Arduino s použitím prostředí IDE, Matlab&Simulink a SciLab

Possibilities of Implementation of Control Algorithms on MCU Arduino with the Use of IDE, Matlab&Simulink and SciLab
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je seznámení s možnostmi řízení mikrokontroléru Arduina Una v prostředí Matlab, Scilab a IDE. V úvodu práce je popis mikrokontroléru Arduina Una a jeho specifikace. Následující kapitoly jsou věnovány realizaci základních řídících operací s miktrokontrolérem Arduino Uno v jednot- livých prostředích (čtení a zápis digitální a analogové hodnoty, 1-Wire komunikace, PWM a další …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to introduce the possibilities of Arduin Una microcontroller control in Matlab, Scilab and IDE. At the beginning of the thesis is the description of Arduina Una microcontroller and its specification. The following chapters deal with basic Arduino Uno microprocessor control op- erations in individual environments (reading and writing of digital and analog values, 1 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Štěpán Ožana
  • Oponent: Jaromír Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy