Klára Applová

Bakalářská práce

Analýza spotřebitelského chování na trhu s běžeckou obuví

Consumer Behaviour Analysis in the Running Footwear Market
Anotace:
Tématem bakalářské práce je analýza spotřebitelského chování na trhu s běžeckou obuví. Cílem práce bylo analyzovat chování spotřebitelů při výběru a nákupu běžeckých bot. Tato práce je věnována teoretickým východiskům spotřebitelského chování, charakteristice trhu se sportovním oblečením a obuví, metodice sběru dat a analýze chování spotřebitele. Marketingový výzkum byl proveden pomocí dotazníkového …více
Abstract:
The theme of bachelor thesis is consumer behaviour analysis in the running footwear market. The aim of the study was to analyze consumer behaviour during selection and purchase of running shoes. This thesis is devoted to the theoretical basis of consumer behaviour, characteristics of the sportswear and footwear market, the methodology of data collection and analysis of consumer behaviour. Marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Pavlína Pawlasová
  • Oponent: Vojtěch Klézl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava