Michal Kravčenko

Master's thesis

Paralelní metody hraničních prvků

Parallel Boundary Element Methods
Abstract:
Předmětem této práce je studium a minimalizace paměťových nároků paralelního řešení soustav lineárních rovnic reprezentující kolokačně diskretizované hraniční integrální rovnice získané metodou hraničních prvků. Je představeno řešení soustav diferenciálních rovnic Metodou Hraničních Prvků využívající kolokační disktretizační metodu. Paralelizace řešení získáné soustavy rovnic je realizována Richardsonovou …more
Abstract:
The subject of this thesis is the study and minimization of memory required by each processor during a parallel computation of the solution of a system of linear equations obtained by a collocational discretization of boundary integral equations. A solution of a system of differential equations using Boundary Element Method with collocation method of discretization is presented. To solve the underlying …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: Dalibor Lukáš
  • Reader: Petr Kovář

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava