Petr Prőschl

Bakalářská práce

Finanční porovnání variant obvodového pláště bytového domu v Opavě

Financial comparison of variants of the building envelope of the apartment building in Opava
Anotace:
Cílem této diplomové práce j finanční porovnání navrhovaných variant obvodového pláště novostavby bytového domu Radost Opava. Obsahem této práce je vypracování dílčích částí projektové dokumentace pro stavební řízení, popisu jednotlivých variant obvodového pláště, technologického postupu pro etapový proces obvodového pláště, položkového rozpočtu jednotlivých variant obvodového pláště, časového plánu …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is financial comparison of the designed variants of the building envelope of the new residential house Radost Opava. The content of this diploma thesis is the elaboration of particular annexes to the project documentation for building permits, description of individual variants of the building envelope, the technological procedure for the stage process of the building …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Marek Jašek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava