Tomáš Martinovič

Doctoral thesis

Tools for time series analysis of nonlinear dynamical systems

Tools for time series analysis of nonlinear dynamical systems
Abstract:
Analýza nelineárních dynamických systémů je důležitou součástí mnoha vědních oborů. Studium deterministického chaosu je klíčovým nástrojem k vyšetření chování systémů, které je obtížné objasnit pomocí klasických metod. Odhad dynamických vlastností systémů z experimentálních dat je velmi komplikovaným úkolem. Předpověď výsledků pro rozsáhlá data znemožňuje zejména výpočetní náročnost mnohých nástrojů …more
Abstract:
Nonlinear dynamical systems analysis is a very important part of numerous areas of research. Study of deterministic chaos is a key tool to determine the dynamics of systems, which are hard to explain by classical methods. However, estimating dynamical properties of a system using the experimental data is a difficult task. Specifically, a computational complexity of many tools for the nonlinear analysis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 12. 2018
  • Supervisor: Marek Lampart
  • Reader: Juan Luis Guirao, Michal Málek, Ivan Zelinka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Univerzitní studijní programy

Doctoral programme / field:
Výpočetní vědy / Výpočetní vědy